Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Preaz. Om de behandeling/behandeling die u wilt ondergaan zo goed mogelijk te laten verlopen, Hanteren wij een aantal algemene voorwaarden. Wanneer u een afspraak maakt bij Preaz gaat u hiermee akkoord.
Preaz behoudt zich zonder meer het recht voor mensen de toegang tot de praktijk te ontzeggen, indien hun gedrag hier aanleiding toe geeft, naar het oordeel van Preaz. Preaz is een professionele praktijk waar u een afspraak kunt maken voor: sportmassage, medical taping, dry needling en sport medische therapie. Preaz is aangesloten bij het NGS (Nederlands Genoodschap voor Sportbehandeling). Preaz staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71964819.

Afspraak maken
Een afspraak maken voor een behandeling kan via de website (www.preaz.nl) en telefonisch via de telefoonnummers op de website. Door het maken van een afspraak gaat de cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Mocht de behandelaar niet in de gelegenheid zijn de gemaakte afspraak na te komen, dan zal de cliënt hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal er een andere afspraak worden gemaakt. Probeer altijd eerder voor u afspraak aanwezig te zijn, dit om uitloop te voorkomen en het zorgt ervoor dat wij de gehele behandeling kunnen afmaken. Wanneer u te laat komt wordt er een poging gedaan om uw volledige behandeling af te maken. Is dit niet mogelijk omdat er direct een afspraak volgt zullen we de tijd van behandeling verminderen en betaalt u wel de volledige behandeling.

Annulering
Het annuleren van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Bij het niet nakomen van een afspraak, zonder tijdige annulering wordt 100% van de kosten van de geboekte afspraak middels factuur in rekening gebracht. Bij ziekte of uitval van de behandelaar zal Preaz u zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Preaz zal in overleg zo spoedig mogelijk tot een alternatieve datum komen.

Hygiëne
Preaz heeft het recht de behandeling te annuleren indien er, naar het oordeel van de behandelaar geen sprake is van een hygiënische situatie. De behandeling dient te worden afgerekend. Preaz behoud zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
De cliënt daarentegen kan van Preaz verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken en overtrekken worden na elke behandeling gewassen.

Gezondheid
De klant dient ten alle tijden eerlijk aan te geven of hij/zij een (medische) aandoening heeft en/of medicatie gebruikt. Bij constatering of twijfel tijdens de behandeling dat er informatie over een aandoening, ziekte of recente operatie wordt achter gehouden, heeft de behandelaar van Preaz het recht de behandeling te stoppen. Bij materiële of immateriële schade kan Preaz niet aansprakelijk worden worden gesteld. De behandelaar van Preaz zal de klant doorverwijzen naar een arts of specialist.

Persoonsgegevens en bescherming privacy
Preaz legt uitsluitend persoonlijke informatie vast in de administratie die relevant zijn voor de behandeling, en de afhandeling daarvan. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de naam, telefoonnummer, e-mailadress en bankrekeningnummer. Alle informatie die cliënt en behandelaar uitwisselen tijdens intake, functieonderzoek en de behandeling zelf blijven strikt vertrouwelijk. De klantgegevens worden opgeslagen zolang u onze klant bent.

AVG
Privacyverklaring Preaz

Aansprakelijkheid
De behandelingen zijn erop gericht dat cliënten zich beter gaan voelen. Het is, onder andere door fysiologische omstandigheden, echter niet te garanderen of en hoeveel beter een cliënt zich na een behandeling voelt. Preaz kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van enige gevolgen, bijwerkingen en of nawerkingen die mogelijk een gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling.

Het is belangrijk dat de cliënt aangeeft als er na de bahandeling bepaalde klachten zouden ontstaan, of als er geen vermindering optreedt in klachten waartegen de massage als behandeling was bedoeld. Preaz aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van onjuiste informatie over een anders voorgestelde of verzwegen gezondheidsaspect.

Klachtenregeling
Preaz is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.

Ik ben ontevreden over mijn bezoek aan de behandelaar. Wat kan ik doen? Onder behandelaars vallen: sportmasseur en sporttherapeuten.

Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de behandelaar
Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de behandelaar heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de behandelaar. Zo lang de behandelaar niet weet dat u ontevreden bent, kan de behandelaar niets doen aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de behandelaar aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de behandelaar. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een contactformulier invullen: www.preaz.nl

Kosten
Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de behandelaar lid dient te zijn van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en/of is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.

Tarieven
De behandelingen zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, welke vooraf aan de behandeling reeds kenbaar zijn gemaakt d.m.v. prijslijsten. Preaz behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.